the flyingpot
 

51, Paradeisou str.
151 25 Paradeisos
Amaroussiou, 

Athens, Greece
 

Tel. / Fax +30 210 68 34 662
 

info@theflyingpot.gr